English version

25 2018 Lage-temperatuur Thermische Energiesystemen

(Ref. ZAP-2016-131)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Geel
Solliciteren tot en met : 30/04/2017
Het beheersen van de klimaatverandering en de hieraan gekoppelde reductie van koolstofemissies, zoals recent overeen gekomen op de klimaatconferentie te Parijs, tonen de urgentie aan van een meer duurzame energieproductie. Om deze doelstellingen te halen zijn technologische ontwikkelingen op verschillende fronten onontbeerlijk. Dit geldt in het bijzonder op het gebied van de thermische energiesystemen op lage temperatuur, die een grote rol spelen in de verwarming en klimaatregeling van gebouwen. Aan het Departement Werktuigkunde van de KU Leuven is daarom een voltijdse vacature beschikbaar in het zelfstandig academisch personeel op technologiecampus Geel met als profiel lage-temperatuur thermische energiesystemen. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier in dit gebied en met een grote affiniteit voor industriële toepassingen. Naast wetenschappelijk onderzoek zal de kandidaat onderwijs verzorgen op het gebied van energie binnen de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op technologiecampus Geel.

25 2018 Lage-temperatuur Thermische Energiesystemen

KU Leuven is één van de oudste universiteiten van Europa en heeft een uitmuntende reputatie op vlak van onderzoek en onderwijs. De universiteit is 28ste in de wereld op het gebied van wetenschap en technologie (Times Higher Education) en 16de voor innovatie (2de in Europa – Reuters).
Het onderzoek van het departement Werktuigkunde richt zich op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt: de duurzaamheid van de energievoorziening, het mobiliteitsprobleem in onze belangrijkste agglomeraties, gezondheidszorg voor de vergrijzende bevolking en de bescherming van onze welvaart door continue industriële innovatie. Het departement is dan ook betrokken bij een groot aantal onderzoeksprojecten en is sterk verbonden met de valorisatiediensten van de universiteit en met onderzoeksinstituten voor technologie-overdracht op Vlaams en Europees niveau. Het departement telt ca. 50 professoren en ongeveer 400 medewerkers. In de loop der jaren heeft het departement een unieke onderzoeksinfrastructuur verworven die het onderzoek ondersteunt. Het departement is bijzonder actief in spin-off creatie, wat de sociaal-economische relevantie van haar onderzoek illustreert. Veel van deze spin-offs zijn technologische leiders in hun vakgebied, en hun producten en diensten genieten wereldfaam.


De onderzoeksgroep Toegepaste Mechanica en Energieconversie, waarbij de activiteiten van de kandidaat zullen aansluiten, richt zich op onderzoek naar duurzame energievoorziening. De onderzoeksgroep telt 5 professoren en 40 wetenschappelijk medewerkers die zich richten op de verschillende schalen van de energieproblematiek, gaande van het globale energiebeleid, tot ontwikkeling, optimalisatie en regeling van nieuwe energietechnologieën.

Deze profielvacature situeert zich op de Technologiecampus Geel, waar het departement en de onderzoeksgroep het industrieel gericht wetenschappelijk onderzoek in het domein van de thermische energie strategisch uitbouwen. De campus kan in het domein reeds bogen op tien jaar ervaring met praktijk-gebaseerd onderzoek en dienstverlening (zowel regionaal als Europees). Complementaire expertise en infrastructuur van het Kennis Centrum Energie (KCE) is op dezelfde campus aanwezig (optimalisatie van energiestromen, energiemonitoring en dataverwerking, optimale integratie en intelligente regeling van klimaatinstallaties). Daarnaast zijn op de campus verschillende KU Leuven onderzoeksgroepen in de biowetenschappen actief die zich richten op de agro- en voedingsindustrie. Het uit te bouwen thermisch onderzoek zal dan ook valorisatie beogen in deze en aanverwante sectoren (bv. procesindustrie). Verdere opportuniteiten worden geboden via de link met het nieuwe onderzoekscentrum EnergyVille te Waterschei.

Opdracht

Onderzoek

U richt zich op onderzoek naar lage-exergie thermische systemen zoals deze voorkomen in geothermische toepassingen, bij recuperatie van afvalwarmte en bij de exploitatie van lage temperatuur thermische energieopslag en thermische netten. Zowel efficiënte, flexibele en kost-effectieve installaties als optimale regelsystemen zijn cruciaal om deze beschikbare thermische energie te exploiteren en te integreren in globale energie-oplossingen.
Uw onderzoek kan zich zowel richten op de optimalisatie van thermotechnische componenten van lage temperatuurinstallaties als op experimenteel onderzoek naar geïntegreerde thermische energie-systemen.
Het onderzoek naar lage-exergie thermische installaties (zoals warmtepompen, organische Rankinecycli, geothermische koeling, enz.) beoogt de optimalisatie van zijn thermotechnische componenten (recuperatoren, condensors en verdampers). Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van experimenten en ontwikkelen van correlatie-gebaseerde modellen voor optimalisatie, verbeterde integratie en optimale regeling. Onderzoek naar thermische energiesystemen beoogt de implementatie, meting, analyse en optimalisatie van geïntegreerde thermische systemen in de praktijk. Deze systemen kunnen o.m. bestaan uit thermische energieopslag, warmtekrachtkoppelingen,  warmtepompen, … Onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op het ontwikkelen van meetprotocols, de algoritmes voor verwerking  en bijhorende hardware, software, mobiele meetinstallaties, die gebruikt kunnen worden voor het meten van efficiëntie van geïntegreerde systemen in het veld, rekening houdend met variaties in systeemparameters en onzekerheden. Hierbij zijn efficiënte dataverzameling en data-analysetechnieken belangrijk.
De focus van uw onderzoek ligt hierbij op valorisatie in de voedings- en procesindustrie, evenals in de land- en tuinbouw en is gericht op specifieke toepassingen en casussen binnen deze sectoren.

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau gericht op lage-temperatuur thermische energiesystemen. Daarnaast zet u nauwe samenwerking op met de regionale en internationale industrie.

U werkt nauw samen met de leden van de onderzoekseenheid Toegepaste Mechanica en Energieconversie, van het departement Werktuigkunde, en van Technologiecampus Geel, en u zet ook samenwerkingsverbanden op buiten deze entiteiten.

U versterkt het energie-onderzoek op de campus en brengt complementaire expertise aan.

U bent in staat competitieve financiering te verwerven voor fundamenteel en toegepast onderzoek.

U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van de technologiecampus en het departement.

U publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur en begeleidt doctoraten.

U hecht aandacht aan de valorisatie voor overheid en bedrijfsleven in toegepast onderzoek.

Onderwijs

De opleidingsprogramma's van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen zijn gericht op het opleiden van ingenieurs met een sterke focus op industrie-gerichte technologische ontwikkeling. De onderwijsopdracht situeert zich in de bachelor in de industriële wetenschappen, de master in de industriële wetenschappen: elektromechanica en de master in de industriële wetenschappen: energie, voornamelijk op technologiecampus Geel. Zij omvat opleidingsonderdelen in het domein van de toegepaste thermodynamica, klimatisatie en thermische systemen. Hiernaast behoort ook het begeleiden van studenten in het kader van bachelor- en masterproeven en doctoraten tot de opdracht. Andere technologiecampussen kunnen ook van uw expertise gebruik maken voor het verstrekken van onderwijs.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeks-gebaseerd onderwijs en u maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering aangeboden door de faculteit en de universiteit.

Dienstverlening

U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening. U bent in het bijzonder bereid tot dienstverlening aan de overheid en de industrie in het kader van toegepast onderzoek. Daarom blijft u op de hoogte van zowel de wetenschappelijke stand van zaken als de industriële praktijk.

U speelt een actieve rol in het profileren van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen naar toekomstige studenten en het brede werkveld bijvoorbeeld door deelname aan informatiedagen en evenementen.

Vereisten

U hebt een diploma van doctor in de Industriële Wetenschappen, doctor in de Ingenieurswetenschappen, doctor in de Wetenschappen of een verwant diploma en heeft ervaring in het gebied van de thermische energie. U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied en/of relevante industriële ervaring. De onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften en uit internationale onderzoekservaring. U hebt tevens aantoonbare kwaliteiten voor academisch onderwijs in uw vakgebied. Onderwijservaring is een pluspunt. U bent gericht op valorisatie van het onderzoek. Industriële ervaring is een pluspunt.

U hebt een sterke visie rond onderzoek naar thermische energie en de mogelijke synergie en compatibiliteit met het lopend onderzoek op de technologiecampus, aan het departement Werktuigkunde en in Energyville. U bezit leidinggevende capaciteiten. U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

Voor uw onderzoek en lesopdrachten werkt u hoofdzakelijk op de technologiecampus Geel. Ook andere technologiecampussen kunnen van uw expertise gebruik maken voor onderwijsopdrachten. Een startfonds voor het verder uitbouwen van onderzoek en het aantrekken van doctoraatsstudenten wordt voorzien. Voor experimentele opstellingen rond systeemintegratie in energietechnologie en grootschalige proof-of-principles maakt u gebruik van de labo-infrastructuur van het nieuwe onderzoekscentrum EnergyVille te Waterschei (ongeveer 50 km ten oosten van Geel).

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Ir. Dominiek Reynaerts, Departementsvoorzitter Werktuigkunde (dominiek.reynaerts@kuleuven.be, +32-16-322640) of Prof. Dr Ir. Paul Leroux, Campusvoorzitter Technologiecampus Geel (paul.leroux@kuleuven.be, +32-486-691911).
U kunt tot 30/04/2017 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u een mail sturen naar solliciteren@kuleuven.be.
Bij uw sollicitatie voegt u een onderzoeksplan (max. 2 pagina’s) toe, waarin u uw visie op uw toekomstig onderzoek uiteenzet en tevens synergiën en complementariteit met lopend energieonderzoek op de technologiecampus en in het departement uiteenzet. Daarnaast schetst u in een onderwijsverklaring uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/04/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :