English version

12 2002 Arbeidsrecht

(Ref. ZAP-2015-164)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 10/03/2017
Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid is een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van het arbeidsrecht, in het kader van de onderzoekseenheid Arbeids- en socialezekerheidsrecht en meer bepaald het Instituut voor Arbeidsrecht.

12 2002 Arbeidsrecht

De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft een sterke nationale en internationale reputatie inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening over het arbeidsrecht en streeft op elk van deze vlakken leiderschap na op nationaal, Europees en internationaal niveau. Daarbij wenst de faculteit zich te onderscheiden door het universitair, academisch karakter van haar werkzaamheden en het besef van de grote maatschappelijke rol van het arbeidsrecht. Dit vereist behalve abstractievermogen en originaliteit in onderzoek en onderwijs ook normbesef en aandacht voor waarden. De techniciteit van arbeidsrechtelijke regels en technieken wordt overstegen door studenten, onderzoekers en de samenleving als geheel bewust te maken en te houden van de onderlinge samenhang en interactie van rechtsregels binnen het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomstenrecht, arbeidsreglementering, arbeidsmarktrecht, collectief arbeidsrecht, handhavingsrecht), binnen een meergelaagde rechtsorde (regionaal, nationaal, Europees, internationaal), intra-disciplinair (in het bijzonder in relatie tot het socialezekerheidsrecht, maar ook tot andere rechtsdisciplines uit het privaat- of publiek recht) en interdisciplinair (o.a. in verband met economische, sociologische, psychologische en filosofische theorieën in het domein van de arbeidsverhoudingen), en op maatschappelijk gebied. Vanuit die invalshoek, die noodzakelijkerwijze de descriptie overstijgt, omvat de opdracht academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

De vacature is ingebed, binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid, in het Instituut voor Arbeidsrecht, dat deel uitmaakt van de afdeling Arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Opdracht

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat om in nauwe samenwerking met de andere onderzoekers en leden van het Instituut voor Arbeidsrecht,excellent wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het kader van een nationaal en internationaal competitief onderzoeksprogramma, en de nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek van het Instituut voor Arbeidsrecht te steunen en te bevorderen. 


Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij initiatieven tot het bekomen en uitvoeren van onderzoeksprojecten ontplooit en doctoraten (mee) kan begeleiden.Van de kandidaat wordt gevraagd dat hij/zij een visie op onderzoek en een voorstel van een bij het Instituut voor Arbeidsrecht passende onderzoekslijn toevoegt aan het sollicitatiedossier.


Onderzoekers van de afdeling dragen bij tot de ontwikkelingvan het bredere kennisgebied van het sociaal recht en staan open voor de interrelatie tussen de deelgebieden van het sociaal recht.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat eveneens het verstrekken en verzorgen van onderwijs over arbeidsrecht en het bredere sociaal recht, in opleidingen die niet alleen door de eigen faculteit, maar ook door andere faculteiten worden georganiseerd, onder meer in het kader van de associatie van de KU Leuven. Dit onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd. 


Het onderwijs omvat onder meer het doceren van hoorcolleges en het individueel begeleiden van studenten, onder meer in het kader van de masterproef. De onderwijsprestaties worden verricht in samenspraak met de andere leden van het Instituut voor Arbeidsrecht en de overige leden van de afdeling Arbeids- en socialezekerheidsrecht en de faculteit Rechtsgeleerdheid. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij actief en in team bijdraagt tot de uitbouw van de onderwijsactiviteiten binnen deze entiteiten.

Dienstverlening

De aangestelde kandidaat zal ook taken van interne en externe, wetenschappelijk en andere dienstverlening opnemen, zowel in de universiteit, de faculteit, de onderzoekseenheid als de gemeenschap. 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij bereid is om mee te werken aan de universitaire dienstverlening en ook bereid is beleidstaken op te nemen binnen de faculteit.

De kandidaat staat tevens ter beschikking van overheid, samenleving en media voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding.

Vereisten

De kandidaat beschikt over uitmuntende studie- en onderzoeksresultaten en is houder van een diploma van doctor in de rechten op proefschrift.


De kandidaat heeft onderzoekservaring in het domein van het arbeidsrecht of, meer algemeen, het sociaal recht, op nationaal en ook internationaal niveau. Ook onderzoekservaring in het ruimere domein van het privaatrecht kan als relevant in aanmerking worden genomen. De kandidaat beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier zodat hij/zij kan bijdragen tot de kwaliteit en de uitstraling van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Zijn/haar publicaties en/of andere onderzoeksprestaties geven blijk van originaliteit, abstractievermogen en openheid voor intra- en/of interdisciplinair onderzoek, naast het vermogen om de techniciteit van het recht te vatten en helder weer te geven.


De kandidaat kan uitstekend onderwijs geven, zodat hij/zij kan bijdragen tot de kwaliteit van de onderzoekseenheid en van de opleidingen waarin hij/zij zal doceren. Ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs, met aantoonbare didactische kwaliteiten, vormen een pluspunt. Kandidaten beschikken over de nodige didactische vaardigheden om studenten uit verschillende disciplines juridische kennis en vaardigheden aan te leren.


Kandidaten die beschikken over onderwijsevaluaties uit het verleden worden verzocht deze evaluaties zoveel mogelijk in het dossier op te nemen.


De kandidaat dient over de nodige sociale en professionele vaardigheden te beschikken om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in het Instituut voor Arbeidsrecht, in de afdeling arbeids- en socialezekerheidsrecht,en in de faculteit.


Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.


Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoevereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden u een tewerkstelling in een dynamische en internationaal geöriënteerde onderzoeksomgeving.


Het Instituut voor Arbeidsrecht is, samen met de afdeling waartoe het behoort, ingebed in de faculteit en maakt deel uit van vooraanstaande nationale en internationale academische en professionele netwerken. Het Instituut voor Arbeidsrecht heeft als missie om kennis voort te brengen op het allerhoogste niveau in het domein van het arbeidsrecht door onderzoek en onderwijs in een responsieve en maatschappelijk relevante context van het recht en in een context van Europeanisering en internationalisering.


De faculteit Rechtsgeleerdheid beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel binnen de academische wereld als de juridische wereld.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Bernard Tilleman, tel.: +32 16 32 53 34, mail: bernard.tilleman@law.kuleuven.be.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :