English version

Hoogste rechtscolleges

(Ref. ZAP-2016-156)

Tewerkstelling : Deeltijds
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 04/03/2017
Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid is een 10 % mandaat ZAP vacant voor het opleidingsonderdeel ‘Hoogste Rechtscolleges’.

Hoogste rechtscolleges

De faculteit Rechtsgeleerdheid hecht een groot belang aan haar banden met de rechtspraktijk. Daar functioneren de Belgische, Europese en internationale hoogste rechtscolleges als ultieme bewakers van het recht. De hoogste rechtscolleges toetsen beslissingen van lagere rechtscolleges en waken over de uniformiteit van de rechtstoepassing. Ze ontwikkelen daartoe een eigen beleid, in een ‘meergelaagde’ context met interferenties tussen het internationale, Europese, nationale, regionale en lokale niveau, en met interacties tussen de rechtscolleges onderling. Deze meergelaagdheid heeft zich de voorbije jaren als onderzoekszwaartepunt geprofileerd voor de faculteit, hetgeen zich ook in het onderwijscurriculum manifesteert.

Opdracht

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat het verzorgen en coördineren van het opleidingsonderdeel ‘Hoogste rechtscolleges’ (master in de rechten te Leuven),vanuit een kritisch-reflexieve opstelling. In het opleidingsonderdeel wordt ingegaan op een aantal relevante transversale thema’s, zoals prejudiciële vraagstelling, hard en soft law, directe werking, rechtsvinding en de ruimte voor een ‘beleid van de rechter’. Daarnaast – en vooral – komt de bevoegdheid en werking van de hoogste rechtscolleges aan bod, en hun onderlinge interactie. Dit neemt de vorm aan van een lezingenreeks van verschillende vooraanstaande rechters in die hoogste rechtscolleges (internationale gerechtshoven en toezichtsorganen, Hof van Justitie, Hof Mensenrechten, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie, Raad van State).

Het onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan de academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academische gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij actief en in team bijdraagt tot de uitbouw van de onderwijsactiviteiten binnen de faculteit.

Vereisten

De kandidaat beschikt over uitmuntende studie- en onderzoeksresultaten. Voor de aanstelling of benoeming als zelfstandig academisch personeel, hetgeen de voorkeur verdient, is een diploma van doctor in de rechten op proefschrift een vereiste.

Praktijk- en/of onderzoekservaring in het betrokken domein strekt ten zeerste tot aanbeveling. De kandidaat moet bij voorkeur contacten hebben,onderhouden, leggen met de hoogste rechtscolleges. Haar/zijn praktijkervaring of publicaties geven blijk van originaliteit, abstractievermogen en openheid.

De kandidaat kan uitstekend onderwijs geven, zodat zij/hij kan bijdragen tot de kwaliteit van de opleiding waarin hij/zij zal doceren. Ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs, met aantoonbare didactische kwaliteiten,vormen een pluspunt. Kandidaten die beschikken over onderwijsevaluaties uit het verleden wordt verzocht deze evaluaties zoveel mogelijk in het dossier op te nemen.

De kandidaat moet over de nodige sociale en professionele vaardigheden beschikken om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen.

Een zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels is een vereiste.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.

Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een tewerkstelling in een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving.

De faculteit en haar afdelingen maken deel uit van vooraanstaande nationale en internationale academische en professionele netwerken. De faculteit heeft als missie om kennis voort te brengen op het allerhoogste niveau door onderzoek en onderwijs in een responsieve en maatschappelijk relevante context van het recht. Dit gaat gepaard met geïntegreerde teamwerking en het nastreven van synergiën door een doorgedreven samenwerking en bundeling van middelen.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: deeltijds docent, deeltijds hoofddocent, deeltijds hoogleraar, of wordt u aangesteld als gastdocent.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Bernard Tilleman, tel.: +32 16 32 53 34, mail: bernard.tilleman@kuleuven.be.

Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 04/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :