English version

Vreemdelingen- migratierecht

(Ref. ZAP-2016-157)

Tewerkstelling : Deeltijds
Plaats : Leuven
Solliciteren tot en met : 04/03/2017
Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven is een 10 % ZAP-mandaat vacant in het domein van het Vreemdelingen- en migratierecht.

Vreemdelingen- migratierecht

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven heeft een sterke traditie en reputatie in het domein van het vreemdelingen- en migratierecht. In een maatschappelijke context van toenemende diversiteit, wenst de faculteit het domein met deze vacature een nieuwe impuls te geven, zowel inzake onderwijs als onderzoek en dienstverlening. Daarbij staan een transversale benadering en interdisciplinaire openheid voorop.

Het vreemdelingen- en migratierecht zal daarom ingaan op de nationaliteits- en verblijfswetgeving, maar eveneens privaat- en sociaalrechtelijke thema’s behandelen in verband met migratie in het algemeen en bijzondere aandacht geven aan specifieke categorieën, in het bijzonder de meest kwetsbare (bv. niet-begeleide minderjarigen, documentloze vreemdelingen). Tevens wordt de band gelegd met het integratiebeleid en de actuele uitdagingen in een diverse samenleving.

Van de te benoemen kandidaat wordt uitstraling en visibiliteit verwacht in het domein van het vreemdelingen- en migratierecht. Daarbij wenst de faculteit zich te onderscheiden door het universitair, academisch karakter van haar werkzaamheden en het besef van de grote maatschappelijke rol die ze speelt. Dit vereist behalve abstractievermogen en originaliteit in onderzoek en onderwijs ook normbesef en aandacht voor waarden, zodat de techniciteit van de rechtstak, weliswaar tot in de puntjes beheerst, wordt overstegen.

Opdracht

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat om in nauwe samenwerking met andere onderzoekers van de faculteit, excellent wetenschappelijk onderzoek te verrichten over het vreemdelingen- en migratierecht. Het thema leent zich daarenboven tot nauwe samenwerking met andere disciplines, zoals antropologie en sociale wetenschappen.

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij initiatieven tot het bekomen en uitvoeren van onderzoeksprojecten, zowel Vlaams, nationaal als Europees, ontplooit en doctoraten (mee) kan begeleiden. Van de kandidaat wordt gevraagd dat hij/zij een visie op onderzoek en een voorstel voor een duidelijke onderzoekslijn in het vreemdelingenrecht toevoegt aan het sollicitatiedossier.

Onderwijs

De opdracht van de kandidaat omvat het verzorgen van het opleidingsonderdeel Vreemdelingenrecht en de begeleiding van masterproeven in dat domein (master in de rechten te Leuven). Dit onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan de academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academische gehalte betreft. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij actief en in team bijdraagt tot de uitbouw van de onderwijsactiviteiten binnen de faculteit.

Dienstverlening

De aangestelde kandidaat zal ook taken van wetenschappelijke en andere dienstverlening opnemen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij bereid is om mee te werken aan de universitaire en facultaire dienstverlening. De kandidaat staat tevens ter beschikking van de overheid, samenleving en media voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding.


Vereisten

De kandidaat beschikt over uitmuntende studie- en onderzoeksresultaten en is houder van een diploma van master en  doctor in de rechten op proefschrift.


De kandidaat heeft bij voorkeur onderzoekservaring in het domein van het vreemdelingenrechten kan dit kaderen in zijn comparatieve dimensie. De kandidaat beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier zodat zij/hij kan bijdragen tot de kwaliteit en de uitstraling van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Haar/zijn publicaties en/of andere onderzoeksprestaties geven blijk van excellentie niveau, ruime uitstraling, originaliteit, abstractievermogen en openheid voor intra- en/of interdisciplinair onderzoek, naast het vermogen om de techniciteit van het vreemdelingenrecht te vatten en helder weer te geven.


De kandidaat kan uitstekend onderwijs geven, zodat zij/hij kan bijdragen tot de kwaliteit van de opleiding waarin hij/zij zal doceren. Ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs, met aantoonbare didactische kwaliteiten, vormen een pluspunt. Kandidaten die beschikken over onderwijsevaluaties uit het verleden wordt verzocht deze evaluaties zoveel mogelijk in het dossier op te nemen.


De kandidaat moet over de nodige sociale en professionele vaardigheden beschikken om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen.


Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste.


De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.


Vooraleer u in het Nederlands of het Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands of respectievelijk het Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een tewerkstelling in een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. De faculteit en haar afdelingen maken deel uit van vooraanstaande nationale en internationale academische en professionele netwerken. De faculteit heeft als missie om kennis voort te brengen op het allerhoogste niveau door onderzoek en onderwijs in een responsieve en maatschappelijk relevante context van het recht. Dit gaat gepaard met geïntegreerde teamwerking en het nastreven van synergiën door een doorgedreven samenwerking en bundeling van middelen.


Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: deeltijds docent, deeltijds hoofddocent, deeltijds hoogleraar.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Bernard Tilleman, tel.: +32 16 32 53 34, mail: bernard.tilleman@kuleuven.be.
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 04/03/2017 via onze
sluiten
Downloads : pdf

GERELATEERDE EENHEDEN :
GERELATEERDE DOMEINEN :